From
Rruga B. Biba
TI, Tirana, 1001
AL
To
Sukaj Construction shpk
TIRANE Rruga Jorgo Plaku Nr 1
Tirane, 1001
AL
Date
24/02/2022
Estimate Number
828
Expiration Date
26/03/2022
Estimate Total
€1.550,00
 1. Service
  Price
  Amount

  Krijimi i logos dhe broshure prezantimi (24 faqe A4) i kantierit ne format dixhital dhe print  50 cp (cmimi i printimit nuk eshte llogaritur)

  €350,00
  €350,00
 2. Website prezantimi i kantierit – Instalimi i CMS dhe pergatitja e sitit te prezantimit te kantierit ne rrugen JORGO PLAKU
  Faqe per tu krijuar:
  Home; Kush jemi; Struktura; Teknollogjite; Vendndodhja; Kontakt – Dhe form per prenotim vizite per cdo apartament ne shitje – Referenza: https://grandinvestment.al/

  €1.200,00
  €1.200,00
Subtotal €1.550,00
Total €1.550,00

Notes

TVSH / VAT / IVA 
Subjekti kryhen sherbimin në kushtet e pikes 1, të nenit 24 të ligjit Nr.92/2014 “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, i ndryshuar, sipas së cilës furnizimi i shërbimit i është ofruar një personi të tatueshëm të identifikuar për TVSH-në jashtë Shqipërisë. / The subject performs the service in the conditions of point 1, of article 24 of law No. 92/2014 “ON VALUE ADDED TAX IN THE REPUBLIC OF ALBANIA”, as amended, according to which the supply of the service was offered to an identified taxable person for VAT outside Albania. / Il soggetto svolge la prestazione nelle condizioni di cui al punto 1, dell’articolo 24 della legge n. 92/2014 “SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO NELLA REPUBBLICA DI ALBANIA”, e successive modifiche, secondo cui la prestazione del servizio è stata offerta ad un soggetto passivo identificato per l’IVA al di fuori dell’Albania.

Terms

KUSHTET / TERMS & CONDITIONS / TERMINI & CONDIZIONI 
Pagesa kryhen me Banke/ Payment by bank transfer / Pagamento tramite bonifico bancario.

LLOGARIA / ACCOUNT NUMBER / CONTO BANCARIO 
BKT ALBANIA – ALTECH SOLUTIONS Shpk:
Lek (All):
432002088CLPRCLALLAX – Iban: AL2820511320002088CLPRCLALLA – Switf (BIC): NCBAALTX 
Euro (E):
 432002088CLPRCFEURAL – Iban: AL9220511320002088CLPRCFEURA – Switf (BIC): NCBAALTX

Status Update
24/02/2022 @ 14:31

Status changed: Draft to Pending.

Updated
24/02/2022 @ 14:51

Estimate updated by finance.

Updated
24/02/2022 @ 14:52

Estimate updated by finance.

Updated
24/02/2022 @ 17:25

Estimate updated by finance.

Updated
12/03/2022 @ 14:21

Estimate updated by finance.